Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk en hanteren de algemene voorwaarden van deze stichting. Dit staat garant voor een veilig en betrouwbare afhandeling van uw verhuur reservering. Door het raadplegen van informatie, het aanmelden als relatie en/of het maken van een reservering op onze website accepteert u deze voorwaarden.De voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing. Een exemplaar kunt u hieronder lezen, printen en/of opslaan.

Inhoud en copyright:

Hollandse Verhuur heeft de grootst mogelijke zorg betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met Hollandse Verhuur.

Hollandse Verhuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar ter beschikking gestelde informatie.

Tot slot wijzen wij u erop dat niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Hollandse Verhuur.